Všeobecné obchodní podmínky

Internetového obchodu
https://www.caracalbikes.cz

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) obchodní společnosti CARACAL
BIKES s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, 110 00, Praha 1, identifikační číslo: 17056012, DIČ:
CZ17056012, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
365233 (dále jen„prodávající“) jsou vydané dle § 1751 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v
souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a
jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na adrese
https://www.caracalbikes.cz (dále „jen internetový obchod”).

1.3. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce, pokud si
smluvní strany nedohodnou jazyk jiný. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem v jeho účinném
znění.

1.4 Tyto obchodní podmínky vymezují vztah a práva a povinnosti z něj plynoucí pouze mezi
prodávajícím a kupujícím – fyzickou osobou nepodnikatelem, který uzavírá smlouvu výlučně mimo
rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat na základě § 1752 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník. Změna obchodních podmínek bude kupujícímu oznámena
prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, konkrétně na https://www.caracalbikes.cz v
Obchodních podmínách s vyznačením data nabytí účinností nových podmínek.
Druhá strana má právo změny, v případě smlouvy uzavřené na dlouhodobé k opětovnému plnění,
odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od doby nabytí účinnosti
podmínek nových.

2. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

2.1 Prezentace zboží, uvedeného v internetovém obchodě https://www.caracalbikes.cz, není
nabídkou k uzavření smlouvy, je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít
kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2 Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, jeli prodávající plátcem takové daně
(DPH) bez poštovného a balného. Cena uvedená u zboží je cenou za zboží konečnou. Cena zboží je
platná po dobu, kdy je zobrazována v internetovém obchodě https://www.caracalbikes.cz.

2.3 Internetový obchod https://www.caracalbikes.cz také obsahuje na specifickém místě informace o
nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci jeho doručování na území České republiky.

2.4 Náklady spojené s balením a dodáním zboží na území České republiky, jsou vždy uvedeny před
odesláním objednávky prostřednictvím stránek tohoto internetového obchodu. Náklady jsou
kalkulovány dle veřejných i soukromých ceníků přepravních firem v závislosti na váze, způsobu platby
a způsobu dodání zvoleného v objednávkovém formuláři.

2.5 Před odesláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno objednávku měnit a
upravovat údaje, které do objednávky vložil a kontrolovat správnost vložených údajů.

2.6 Náklady kupujícího vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení, apod.) na
straně kupujícího, hradí kupující sám.

2.7 Kupující provádí objednání zboží těmito způsoby:
a) kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu, stiskem tlačítka
„Koupit”, prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud provedl v předchozím kroku registraci v
internetovém obchodě https://www.caracalbikes.cz
b) kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu, stiskem tlačítka
„Koupit”, bez nutnosti zákaznického účtu a registrace.

2.8 Objednávku odešle kupující prodávajícímu, kliknutím na tlačítko „Potvrdit a zaplatit”. Veškeré
údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím požadovány za správné. Kupující tak potvrzuje, že
vyplnil všechny povinné údaje správně, dle svého vědomí a svědomí při vytváření objednávky a
kliknutím na tlačítko „Potvrdit a zaplatit” souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

2.9 Veškeré objednávky odeslané kupujícím prodávajícímu jsou považovány prodávajícím za
závazné.

2.10 Neprodleně po odeslání objednávky prodávajícímu, vystaví prodávající potvrzení o doručení
objednávky kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na kontakt uvedený kupujícím v
objednávce, nebo v uživatelském účtu internetového obchodu https://www.caracalbikes.cz, kde
provedl kupující registraci. Toto potvrzení není považováno za uzavření kupní smlouvy.

2.11 Prodávajícímu vzniká při doručení objednávky od kupujícího právo na kontakt kupujícího za
účelem doplnění chybějících údajů, případnou změnu a úpravu údajů v objednávce.

2.12 Pokud to charakter objednávky vyžaduje, je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího a
požadovat jeho součinnost k uzavření kupní smlouvy.

2.13 Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením objednávky
prodávajícím. Potvrzení objednávky vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej na e-mailovou adresu
sdělenou mu kupujícím v objednávce.

2.14 V případě technické poruchy na straně prodávajícího, zjevně nesprávného zobrazení cen
produktů či kombinací slev způsobující minimální cenu objednávky internetového obchodu, není
prodávající povinen zboží či službu za uvedenou cenu kupujícímu dodat. A to ani v případě potvrzení
objednávky nebo její zaplacení bezhotovostní platbou (platební kartou, bankovním převodem, nebo
jinou platební metodou).

2.15 Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na nákup zboží přes webový internetový obchod
https://www.caracalbikes.cz

3. Cena

3.1 Cenu za zboží a případné náklady spojené s dopravou, úpravou produktu (pokud ji prodávající
poskytuje přímo v internetovém obchodě), může kupující uhradit těmito způsoby:
• v hotovosti nebo platební kartou na dobírku, v místě vyzvednutí zásilky
• bezhotovostně prostřednictvím platebního systému: Stripe
• bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2702186929/2010, vedený u
společnosti FIO banka a.s..

3.2 Kupující je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu zboží, ale také náklady spojené s balením a
dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s
dodáním zboží.

3.3 V případě platby na dobírku nebo v hotovosti, je cena zboží splatná při převzetí nebo ke dni
dodání zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní
smlouvy.

3.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedeným
variabilním symbolem, na bankovní účet prodávajícího. Závazek kupujícího je splněn připsáním
náležité částky kupní ceny, na účet prodávajícího.

3.5 Dle ustanovení §1820 odst. 1 písm. q) občanského zákoníku, prodávající nepožaduje po
kupujícím zálohu, nebo jinou obdobnou platbu, pokud to nevyžaduje povaha produktu a
nedomluví-li se prodávající s kupujícím jinak. Úhradu kupní ceny zboží před jeho odesláním,
nelze považovat jako zálohu.

3.6 Případná cenová zvýhodnění a slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat,
nerozhodne-li se prodávající jinak. O možné kombinace slev, zvýhodnění apod. a o konečné ceně
zboží je kupující informován vždy před odesláním objednávky.

3.7 Daňový doklad je prodávajícím vyhotoven až po uhrazení kupní ceny zboží kupujícím a je
prodávajícím doručen kupujícímu na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce a/nebo
fyzicky předán při osobním vyzvednutí zboží v provozovně prodávajícího a/nebo zaslán kupujícímu
současně se zbožím.

3.8 Prodávající může využívat systému přizpůsobení ceny osobě kupujícího na základě
automatizovaného rozhodování dle předem definovaného algoritmu. Pokud je cena
přizpůsobena kupujícímu, bude prodávající o této skutečnosti neprodleně kupujícího
informovat.

3.9 V případě že je předmětem závazku mezi prodávajícím a kupujícím poskytnutí digitálního
obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, který není dodán na
hmotném nosiči, spotřebitel výslovně souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro
odstoupení od smlouvy a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo
odstoupit od smlouvy podle § 1837 písm. l).

4. Dodání zboží

4.1 Náklady na dodání zboží jsou dle uvedeného způsobu a typu doručení vždy uvedeny v
objednávce a následném potvrzení vydaném prodávajícím.

4.2 Kupující je povinen převzít zboží na místě uvedeném v objednávce, neučiní-li tak, vystavuje se
nebezpečí nedoručení zboží a jeho vrácení zpět prodávajícímu. V případě následně vyžádaného
opakovaného doručení prodávajícím bere kupující na vědomí opakované náklady na dopravu ve výši
její původní ceny.

4.3 Kupující je povinen při přebírání zboží od přepravce důkladně zkontrolovat zásilku zda-li není
poškozen obal nebo přímo samotné zboží. Pokud kupující nesouhlasí s převzetím zboží, je povinen
tuto skutečnost bez odkladu oznámit přepravci. V případě zjištění závad na obalu nebo přímo na
zboží, není kupující povinen zásilku od přepravce převzít.

4.4 Zaplacením zboží a převzetím zboží od dopravce, nabývá kupující vlastnické právo a
veškeré povinnosti s tím spojené. Převzetím zboží kupujícím přechází na kupujícího nebezpečí
vzniku škody na zboží.

4.5 Zboží je kupujícímu dodáno:

Prostřednictvím společností: Zásilkovna, WE|DO

 • Na adresu uvedenou kupujícím v objednávce
 • Ve výdejně zásilek společnosti: Zásilkovna, výdej je zpoplatněn částkou 85 Kč.
 • Ve výdejně zásilek společnosti: Zásilkovna, výdej s dobírkou je zpoplatněn částkou 115 Kč.
 • Doručením na adresu kupujícího společností Zásilkovna, doručení je zpoplatněno částkou 120 Kč.
 • Doručením na adresu kupujícího společností Zásilkovna, doručení s dobírkou je zpoplatněno částkou 150 Kč.
 • Doručením rozměrnějších balíků na adresu kupujícího společností WE|DO nebo Zásilkovna je zpoplatněno částkou 150 Kč.

 

4.6 Osobní odběr je umožněn pouze po předchozí domluvě prodávajícího s kupujícím.

4.7 Zboží je přepravci předáno nejpozději do 30 dnů. Pokud se jedná o zakázkově upravené zboží
(např. individuální lakování rámů), prodlužuje se doba dodání na maximálně 60 dnů.

4.8 Prodávající nemá prodejnu a prodej je realizován výhradně v internetovém obchodě
www.caracalbikes.cz.

4.9 Prodávající prohlašuje že jím prodávaný digitální obsah, služby digitálního obsahu a věci
s digitálními vlastnostmi, zajišťují funkčnost s technickým a programovým vybavením, které
se obvykle s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí s digitálními vlastnostmi
téhož druhu používá, aniž je zapotřebí je převést (kompatibilita), nebo s jiným technickým a
programovým vybavením, než které se obvykle s digitálním obsahem, službou digitálního
obsahu a věcí s digitálními vlastnostmi téhož druhu používá (interoperabilita), které jsou
prodávajícímu známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy.

5. Zákaznický účet

5.1 Kupující, který provede registraci v internetovém obchodě https://www.caracalbikes.cz, může
získat přístup do uživatelského účtu, ze kterého může vytvářet objednávky zboží. V případě že
funkcionalita obchodu umožňuje objednávání zboží bez registrace, může kupující objednávat zboží
také bez registrace.

5.2 Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží, je kupující povinen uvádět správné a
pravdivé údaje. V případě změny údajů, je kupující povinen tyto údaje aktualizovat v uživatelském
účtu, případně tuto změnu neprodleně nahlásit prodávajícímu. Údaje vyplněné kupujícím jsou
považovány za jediné a správné.

5.3 Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen
zachovávat mlčenlivost a tyto údaje nesmí kupující poskytnout třetí osobě, učiní-li tak, pak pouze na
vlastní odpovědnost. Provozovatel webu https://www.caracalbikes.cz uchovává přístupové údaje k
účtu Kupujícího v šifrované formě.

5.4 Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

5.5 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit kupujícímu uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy jej
kupující aktivně nevyužívá prokazatelně delší dobu než 12 měsíců. Popřípadě pokud kupující poruší
povinnosti kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek či jiné obchodní dohody s
provozovatelem webu https://www.caracalbikes.cz.

5.6 Provozovatel webu https://www.caracalbikes.cz není povinen zajistit nepřetržitý provoz
uživatelských účtů, to zejména pro plánované odstávky, aktualizace či poruchy.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1 Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže kupující odstoupit od kupní
smlouvy v těchto případech:

 • o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za
  úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před
  uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy
  poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
  nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od
  smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s
  tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná
  hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného
  jeho osobním potřebám,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby,
  jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s
  jiným zbožím,
 • o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném
  spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než
  vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení
  opravy nebo údržby,
 • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z
  hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v
  zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich
  dodávání,
 • o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití
  volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém
  období,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel
  fyzicky přítomen, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo
  započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím
  výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu
  poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4. 2 zákona č.
  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6.2 Pokud neplatí případy uvedené v odstavci 6.1, těchto všeobecných podmínek pro odstoupení od
kupní smlouvy, je kupující oprávněn podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, odstoupit od kupní
smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

6.3 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou
dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání
poslední části (zboží).

6.4 Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od
převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).

6.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, vrátí
prodávající přijaté peněžní prostředky kupujícímu do 14 dnů od přijetí zboží. Prodávající není povinen
vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než bude zboží doručeno zpět prodávajícímu, nebo
jinak dle dohody s kupujícím.

6.6 Kupující vrátí prodávajícímu zboží, které nesmí být poškozené, nesmí jevit známky
nadměrného užívání a nesmí být znečištěno či jinak znehodnoceno. V případě nadměrného
užívání nad rámec Pokud je to možné, vrátí kupující zboží také v původním obalu. Kupující
odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s
tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností
zboží.

6.7 Je-li v nabídce prodávajícího několik možností doručení zboží, je při odstoupení od smlouvy a
vrácení zboží kupujícím zpět prodávajícímu vždy kupujícímu vracena částka poštovného dle
nejlevnějšího způsobu doručení dle dané varianty. Tato částka je pak vrácena prodávajícím
kupujícímu, oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.8 Peněžní prostředky budou vráceny kupujícím stejným způsobem, jakým je prodávající přijal,
pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

6.9 Je-li součástí objednávky dárek od prodávajícího, odstoupením od kupní smlouvy není kupující
povinen tento dárek prodávajícímu vrátit.

6.10 Odstoupení od kupní smlouvy je nutné zaslat prodávajícímu na doručovací adresu uvedenou v
těchto obchodních podmínkách a nebo na e-mailovou adresu: in**@ca**********.cz. Prodávající
bezodkladně potvrdí přijetí odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

6.11 Pro odstoupení od kupní smlouvy, je možné využít formuláře poskytnutého prodávajícím.
Formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici ke stažení samostatně na adrese
https://www.caracalbikes.cz.

6.12 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy až do okamžiku převzetí zboží kupujícím.
Může tak učinit v několika případech, jako je například vyprodání zásob, přerušení dodávky zboží od
výrobce nebo dodavatele, či z důvodu nedostupnosti zboží a jiných případů vzniklých třetí stranou.

6.13 V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím, prodávající bezodkladně informuje
kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy, telefonu nebo jiného komunikačního kanálu. Veškeré
přijaté peněžní prostředky včetně nákladů za dopravu od kupujícího, budou vráceny prodávajícím
zpět a to stejným způsobem, popřípadě jiným způsobem určeným kupujícím.

6.14 Je-li předmětem závazku mezi prodávajícím a kupujícím poskytnutí digitálního obsahu,
služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, který není dodán na hmotném

nosiči, končí lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy uplynutím čtrnácti dnů ode dne
uzavření smlouvy.

6.15 Odstoupí-li kupující od smlouvy a byl-li mu v souvislosti s poskytováním digitálního
obsahu odevzdán hmotný nosič, vydá jej prodávajícímu na jeho žádost a náklady bez
zbytečného odkladu. Prodávající může o vydání hmotného nosiče požádat do čtrnácti dnů od
ukončení závazku. A zároveň se kupující zdrží užívání dle § 2389o, odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6.16 Kupující nenese žádné náklady na odstoupení od kupní smlouvy, jestliže bylo
předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci
s digitálními vlastnostmi, který nebyl dodán na hmotném nosiči a prodávající jej dodal před
uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv kupující o to výslovně nežádal, nebo
nevzal výslovně na vědomí, že mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, nebo
prodávající neposkytl kupujícímu potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6.17 Kupující nemusí uvádět konkrétní důvod odstoupení od kupní smlouvy.

7. Práva z vadného plnění

7.1 Práva z vadného plnění se řídí podle ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, dále
pak § 2161 až § 2174b zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, dále dle zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů.

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající
  nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy
  jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu
  obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
  provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná
již při převzetí.

7.4 Připouští-li to povaha zboží nebo služby, má kupující právo na kontrolu nebo předvedení funkci
výrobku.

7.5 Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a
dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí
totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči
zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

7.6 Vyskytne-li se na zboží vada, pro kterou nelze zboží využívat obvyklým způsobem, může kupující
uplatnit u prodávajícího právo z vadného plnění („reklamace“) a požadovat:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící vady
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstranění vady opravou věci
 • odstoupení od smlouvy.

7.7 Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží:

 • vykazuje podstatnou vadu, která znemožňuje jeho užívání obvyklým způsobem,
 • pokud nelze zboží používat kvůli opakujícím se vadám i vadám/vadě po provedené
  opravě,
 • při větším počtu vad (3 a více vad),
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v
  přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.8 Kupující písemně informuje prodávajícího, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez
zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu. Provedenou volbu nemůže kupující změnit
bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako
neopravitelná.

7.9 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může
prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle
své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené
náklady.

7.10 Právo z vadného plnění kupující nemůže uplatnit, pokud při převzetí o vadě věděl, nebo ji sám
způsobil.

7.11 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v místě podnikání, pokud
to povaha a druh zboží umožňuje.

7.12 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o výsledku reklamace.

7.13 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24)
měsíců od převzetí zboží. Jedná-li se však o zboží s uvedeným datem spotřeby, v takovém případě
se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.

8. Mimosoudní řešení sporu

8.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

8.2 Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na
mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn
mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce (zkráceně ČOI) na adrese Štěpánská
567/15, 120 00, Praha 2 – Nové Město. Jak postupovat v případě mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů, včetně možnosti návrhu, naleznete na internetové stránce https://www.coi.cz/
a https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

8.3 Pomoc v případě přeshraničního mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zajišťuje Evropské
spotřebitelské centrum Česká republika (zkráceně ESC ČR). Kontaktní adresa ESC ČR je Štěpánská
567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město. Rady a informace o jednotlivých trzích, včetně platformy pro
řešení mimosoudních spotřebitelských sporů, naleznete na internetových stránkách
https://evropskyspotrebitel.cz/ahttps://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Ujednání plynoucí z těchto obchodních podmínek a dle nich uzavřené kupní smlouvy mezi
kupujícím a prodávajícím, v případě vstupu zahraničního subjektu, jsou podřízeny zákonům České
republiky. Tímto však nejsou dotčena práva kupujícího dle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

9.2 V případě zásahu vyšší moci nebo jakémkoliv jiném výpadku internetového obchodu, není
prodávající odpovědný za nemožnost realizace objednávky.

9.3 V kupní smlouvě je možné sjednat odchylná ujednání, která pak mají přednost před
ustanovením těchto obchodních podmínek.

9.4 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek. Tímto
ustanovením však není dotčeno právo a povinnosti, dle předchozí verze všeobecných podmínek.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 01.05.2022.

10. Reklamační řád

10.1 Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek internetového
obchodu https://www.caracalbikes.cz, a definuje základní podmínky a způsob reklamace vad zboží
kupujícím.
Tento reklamační řád vychází z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád
vymezuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím – fyzickou osobou nepodnikatelem, který uzavírá
smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.

10.2 Kupující je povinen se seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem,
ještě před objednáním zboží, nejpozději se s nimi však kupující seznámí před odesláním objednávky
v internetovém obchodě https://www.caracalbikes.cz, když souhlas s jejich porozuměním a
seznámením se s nimi potvrdí kupující zaškrtnutím příslušného pole při vytváření objednávky
samotné. Bez zaškrtnutí tohoto pole není možné objednávku kupujícího odeslat.
Prodávající/Provozovatel webu https://www.caracalbikes.cz eviduje objednávky Kupujících, též
eviduje zaškrtnutí uvedeného pole.

10.3 Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží kupujícím, je považováno za souhlas s reklamačním
řádem a obchodními podmínkami.

10.4 Kupující je povinen prokázat nákup zboží v internetovém obchodě https://www.caracalbikes.cz
zejména daňovým dokladem vystaveným prodávajícím.

10.5 Kupující může pro urychlení reklamačního procesu popsat vady na zboží a zvolit způsob
vyřízení reklamace.

10.6 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou
dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání
poslední části (zboží). Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě
(nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).

10.7 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající
nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy
jimi prováděné,
• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu
obvykle používá,
• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.8 Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná
již při převzetí.

10.9 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v místě podnikání, pokud
to povaha zboží umožňuje. Adresa pro příjem reklamace zboží je: in**@ca**********.cz.

10.10 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o převzetí zboží k reklamaci a o výsledku reklamace.

10.11 Tento reklamační řád upravuje reklamaci vad, které se vyskytnou u zboží v době dvaceti čtyř
(24) měsíců od převzetí, nebo v rámci záruky na jakost (například prodloužená záruka).

10.12 Tento reklamační řád neupravuje zboží s uvedeným datem spotřeby ve smyslu ust. č. 10.15
těchto podmínek.

10.13 Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat
slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

10.14 Kupující může uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat vyřízení dle bodů v odstavci 6.6
Obchodních podmínek prodávajícího.

10.15 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24)
měsíců od převzetí. Nejedná-li se však o zboží s uvedeným datumem spotřeby, v takovém případě se
lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.

10.16 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou
dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění
nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

10.17 Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah,
podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení
prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena.
Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.
Tento reklamační řád nabývá účinnosti 06.01.2023
Doručovací adresa pro zaslání odstoupení od smlouvy: in**@ca**********.cz.